Spread the love

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 sa zameriava na systematické rozvíjanie a zdokonaľovanie interpretácie a muzikality huslistu začiatočníka.

Princíp Metodických príručiek FAREBNÉ STRUNY 2 a FAREBNÉ STRUNY je rovnaký.
Teoretické poznatky z hudobnej teórie prepájam s praktickými interpretačnými činnosťami. Notopis melódií piesní je v husľovom kľúči. Piesne sú v tóninách zapísané tak, aby si huslista precvičil prstoklady dur, mol a naučil sa používať pri hraní aj nové schémy prstokladov: prstoklad dur so zvýšeným 3. prstom, prstoklad mol so zníženým 1. prstom.

Začínajúci huslista interpretáciou slovenských ľudových piesní z metodickej príručky rozvíja svoje hudobné schopnosti a technické zručnosti. Vhodné je, aby bol nácvik piesní systematický: interpretovanie piesní spevom, hrou pizzicato (brnkaním), hrou arco (sláčikom) a neskôr reprodukovanie piesní spamäti. Dôležité je, aby piesne zneli intonačne čisto a rytmicky správne.

Huslista začiatočník v Metodickej príručke FAREBNÉ STRUNY 2 dokáže v krátkom časovom horizonte analyzovať a následne reprodukovať zapísaný notový text. To znamená, že pozná umiestnenie prsta na strune a spojí ho s názvom noty, ktorú prst hrá. V Metodickej príručke sú zadefinované noty v notovom zápise v rozsahu g-h2 aj s používanými posuvkami v piesňach v prvej polohe.

Notový zápis obsahuje aj techniku hry sláčikom – znaky charakteristické pre husle (žabka, špička, stred, hp, dp), ktoré určujú časti sláčika, kde sa má melódia piesne zahrať. Grafické farebné zadelenie sláčika je aplikované v používaní požadovanej dĺžky sláčika, ktorá je adekvátna hodnote trvania noty. V ovládaní ťahu sláčika je potrené dbať na plynulú výmenu pri žabke a špičke – hru v hornej a dolnej polovici sláčika, a na prechod sláčika cez struny bez sprievodných pazvukov. Preto je dôležité pri tvorbe tónov uplatňovať sluchovú sebakontrolu – počúvať sa.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 je štruktúrovaná do dvoch častí.

V prvej časti graficky znázorňuje elementárne pojmy použité v príručke a z hudobnej teórie uvádza schémy prstokladov dur, mol a prstoklad dur so zvýšeným 3. prstom, prstoklad mol so zníženým 1. prstom v zápise nôt v notovej osnove s ich pomenovaním.

V druhej časti pomáha zdokonaľovať elementárne technické zručnosti motorickým tréningom hmatov zv. 2. prst, zn. 2. prst, zv. 3. prst a zn. 1. prst aplikovaných v slovenských ľudových piesňach.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 obsahuje ďalších dvadsaťtri obľúbených melódií predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú zapísané v notovej osnove s textami piesní aj s jednoduchým akordickým sprievodom pre harmonické nástroje. Pri každej piesni je zapísané tempo, v ktorom je odporučená interpretácia. Motorickým tréningom prstov ľavej ruky, čiže precvičovaním rôznych prstokladov a ťahov sláčika, ktoré sú aplikované v slovenských ľudových piesňach, podporuje a zdokonaľuje elementárnu techniku hry na husliach. Interpretáciou piesní je možné jednoduchým spôsobom nacvičiť elementárne technické prvky (zv. 3, zn. 1). Príručka obsahuje aj niekoľko obrázkov na vymaľovanie, čo tiež pozitívne vplýva na uvoľnenie svalov ľavej aj pravej ruky huslistu/huslistky.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 pomôže huslistom začiatočníkom nácvikom uvedených piesní zdokonaliť základné technické prvky, ktoré sú špecifikované aj vo Vzdelávacích štandardoch ZUŠ pre hru na husliach. Intenzívnym precvičovaním známych piesní sa technické zručnosti huslistov efektívne zlepšia.
Vďaka známym slovenským ľudovým piesňam v ktorých sú implementované základné technické prvky majú žiaci väčšiu chuť cvičiť a zdokonaľovať sa v hre na husliach.

Zoznam internetových odkazov:
Vzdelávacie štandardy pre jednotlivé umelecké odbory ZUŠ, 2015, [on line]. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/7422.pdf [cit. 20. marec 2019]

Pridaj komentár