Spread the love

Predávajúci
Mgr. Stanislava Maráková DiS. art.
Sídlo: Kráľovohoľská 3, 97411 Banská Bystrica
IČO: 41057830
DIČ: 1030285223

Kupujúci je osoba fyzická (spotrebiteľ – nepodnikateľ), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania tovaru, ktorý si kúpila na stránkach musical.preferably.eu. Kupujúci musí pri nákupnom procese presne a pravdivo uviesť emailovú adresu, prípadne iné kontaktné údaje. Kupujúci je konečný spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje tovar a služby za iným účelom, ako podnikanie s týmto tovarom, alebo službami. Predávajúci umožňuje kupujúcemu nakupovať len formou maloobchodu.

Na produkt: On-line výučba hry na husliach sa vzťahujú obchodné podmienky: Všeobecné obchodné podmienky – online hodina hra na husliach

1. Objednanie tovaru – služby

Nákupným procesom na stránke musical.preferably.eu zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v systéme predávajúceho ako predbežná objednávka. Predbežná objednávka nie je pre predávajúceho záväzná, slúži iba k upresneniu požiadaviek kupujúceho a predstavuje tak ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po uhradení objednávky bude s kupujúcim zo strany predávajúceho uzatvorená kúpna zmluva. Kúpnou zmluvou v zmysle týchto VOP sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, alebo službu, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar, alebo službu a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné kontaktné informácie, nedostupný, nereaguje na e-maily,…), alebo koniec poskytovania služby. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní. Kupujúci ma nárok stornovať objednávku, a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Za takéto zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.

3. Ceny tovaru – služby

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke musical.preferably.eu sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP. Pokiaľ nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak, rozumie sa pod pojmom kúpna cena, cena tovaru uvedená na internetovej stránke musical.preferably.eu. Predávajúci má právo kúpnu cenu primerane zvýšiť o výšku nákladov spojených s poskytovaním služby, avšak len do momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po potvrdení objednávky je kúpna cena pre predávajúceho záväzná.

4. Platobné podmienky

Kupujúci platí za tovar vopred, alebo na dobierku pri preberaní tovaru. Spôsob platby je možné vybrať počas nákupného procesu.

5. Doprava

Pri videokurze zaručujeme doručenie priamo na e-mailovú adresu zákazníka. Nakoľko sa jedná o digitálnu distribúciu, zákazník nedostane žiadne fyzické médium s videokurzom. Videokurz je k dispozícii v časti stránky prístupnej až po prihlásení kupujúceho. Kupujúci dostáva len prihlasovacie údaje.
Pri fyzickom tovare je doprava realizovaná spôsobom vybraným počas nákupného procesu.

6. Dodacia lehota

Prihlasovacie údaje pre videokurz odosielame zvyčajne do 15 minút. Vo výnimočných situáciách sa doba dodania môže predĺžiť o čom zákazníka informujeme e-mailom.
Pri fyzickom tovare sa doba počíta 1-2 dni príprava na odoslanie plus 1-2 dni doba doručenia prepravnou spoločnosťou.

7. Zodpovednosť za vady

V prípade akýchkoľvek problémov s prihlasovacími údajmi alebo samotným prihlásením nás informujte pomocou nášho kontaktného formulára. Po prijatí alebo zobrazení prihlasovacích údajov kupujúcemu, je ihneď začaté plnenie objednanej služby, to znamená, že sa kupujúci / príjemca prihlasovacích údajov sa stáva právoplatným užívateľom služby. Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za: • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho • poškodenie zavinené doručovateľom – viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

7. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z., v znení neskorších predpisov) má kupujúci (spotrebiteľ) právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Predávajúci je povinný: prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.
V prípade odstúpenia postupujte prosím nasledovne: kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára a dohodnite si spôsob vrátenia ceny za kúpený tovar alebo službu.
Po prijatí alebo zobrazení prihlasovacích údajov kupujúcemu, je ihneď začaté plnenie objednanej služby, to znamená, že kupujúci / príjemca prihlasovacích údajov sa stáva právoplatným užívateľom služby a prihlasovacie údaje sú chápané ako použité. Služba sprístupnenia videokurzu je tým naplnená a nie je možne odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
Nie je možné odstúpiť od zmluvy premetom ktorej boli napríklad audio či video nahrávky a počítačové programy, pokiaľ porušíte ochranný obal (http://esc-sr.sk/otazka/mozem-odstupit-od-kazdej-zmluvy-uzavretej-cez-internet/).

8. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takom prípade nahradí dotknuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predajcu pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.02.2018.

Reklamačný poriadok

Povinnosti kupujúceho

V prípade akýchkoľvek problémov s prihlasovacími údajmi alebo samotným prihlásením nás informujte pomocou nášho kontaktného formulára. Po prijatí alebo zobrazení prihlasovacích údajov kupujúcemu, je ihneď začaté plnenie objednanej služby, to znamená, že sa kupujúci / príjemca prihlasovacích údajov sa stáva právoplatným užívateľom služby. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby, podľa podmienok uvedených v nasledovných bodoch. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak nie je vo VOP uvedená iná záručná doba, a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Ak sa na tovare vyskytne vada, kupujúci má nasledovné práva:

(i) ak je vada odstrániteľná

 • právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená
 • právo na výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru – výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady

(ii) ak je vada odstrániteľná, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady, alebo väčší počet vád, službu riadne užívať, právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy; ak ide o odstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru

(iii) ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa službu mohol užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
 • použitím tovaru na iné ako určené účely
 • použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
 • ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike
 • skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C
 • nehodou alebo poškodením spôsobeným inou osobou ako predávajúcim (resp. osobou poverenou predávajúcim).

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu (uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Reklamácia musí obsahovať:
 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúru)
 • kontakt na Vás (tel. číslo, email)

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácie posielajte pomocou nášho kontaktného formulára.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 08.02.2018.