Spread the love

CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany osobných údajov pred ich zneužitím a našu zodpovednosť s tým spojenú. Ďakujeme za vašu dôveru. Nižšie nájdete všetky informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

PREČO SPRACÚVATE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe týchto dôvodov:

 • Na účel plnenia zmluvy – spracovanie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko a adresa sú nevyhnutné pre nás ako predajcu. Na základe týchto údajov vystavujeme faktúry (kúpne zmluvy), ktoré sú pre predaj nutné. Tieto údaje nám poskytujete na základe vášho slobodného rozhodnutia pri online registrácii alebo pri nákupe.
 • Na účel splnenia legislatívy – vaše osobne údaje sme povinný viesť v našom účtovníctve a uchovávať ich po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané.
 • Komunikácia s vami – našim záujmom je zlepšovať naše služby a teda: informovať vás o našej činnosti, či byť s vami v kontakte. Ďalším dôvodom je komunikácia v súvislosti vybavovaním vašich objednávok.

Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu sa dotýka najmä komunikácie formou e-mailov. Taktiež spracúvame osobné údaje súvisiace s členstvom na základe vášho prejaveného záujmu a vyjadreného súhlasu.

Pre akékoľvek iné otázky ohľadom dôvodu spracúvania vašich osobných údajov nás kontaktujte.

KOMU MOJE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJETE?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme akýmkoľvek spôsobom a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca vzhľadom na našu činnosť nevyhnutná, a to:

 • Slovenská pošta, a. s. – pre správne vybavenie vašej objednávky je poskytnutie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko, alebo adresa dopravcovi nevyhnutné. Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • WebSupport, s.r.o. – táto spoločnosť nám poskytuje hosting a databázy, kde uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje. WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko
 • Externé spracovanie účtovníctva – zákon nám ukladá povinnosť spracovať všetky náležitosti spojené s obchodom a predajom. Tieto náležitosti sú spracúvané externe, pričom vaše osobné údaje sú poskytované len do takej miery, do akej to daná legislatíva nariaďuje.
 • Iný dopravca – vaše osobné údaje prípadne sprístupňujeme aj inému dopravcovi, ak je to spolu s vami vopred dohodnuté.

DOSTANÚ SA MOJE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje zostávajú len v Slovenskej republike.

AKO DLHO UCHOVÁVATE MOJE ÚDAJE?

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre vytvorenie užívateľského účtu, tieto údaje spracúvame po dobu, pokiaľ je tento účet zaregistrovaný. O právach s nakladaním týchto údajov sa môžete dočítať nižšie v časti „Aké sú moje práva?“.

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre uchovávanie vyplývajúce zo zákonnej legislatívy (napr. pri vedení účtovníctva), vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané. Zvyčajne je to 5 rokov.

AKÉ SÚ MOJE PŔAVA?

Máte právo k prístupu k osobným údajom

K vaším osobným údajom, ktoré spracúvame máte kedykoľvek prístup po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v časti „Prihlásenie“. Ak ste svoje prístupové heslo zabudli, môžete si ho obnoviť v časti „Strata hesla“. Ak by ste mali iný technický problém, resp. požiadavku o druhoch informácií, ktoré o vás spracúvame a o dôvodoch ich uchovávania, určite nás kontaktujte.

Máte právo na opravu osobných údajov

Máte právo zmeniť, alebo opraviť vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Môžete tak urobiť v časti „Môj účet“, alebo môžete požiadať nás, aby sme akúkoľvek opravu osobných údajov na pravdivé urobili my.

Máte právo na vymazanie osobných údajov

Ak si neželáte, aby sme uchovávali a spracúvali vaše osobné údaje, kontaktujte nás. Vašu požiadavku spracujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní a o výsledku spracovania vás budeme informovať. Vaše osobné údaje môžeme vymazať vtedy, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
 • neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo túto povinnosť ukladá iný osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

Iné práva

Ak uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov, či právo na presnosť uchovávania vašich osobných údajov. Požiadavku na zmenu, alebo na opravu vašich osobných údajov môžete spravovať sami v časti „Môj účet“, alebo nás môžete kontaktovať. Akúkoľvek vašu požiadavku budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia vašej spokojnosti a uplatnenia vašich práv.

AKÉ PRÁVA PRE ODVOLANIE SÚLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁM?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy výlučne s vašim súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak ste dali svoj súhlas použitia e-mailu na marketingové účely: Tento súhlas môžete odvolať v dolnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo nás s touto požiadavkou môžete kontaktovať.

Ak ste dali svoj súhlas pri registrácií: Máte právo odvolať svoj súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov. Pre takéto odvolanie súhlasu nás kontaktujte.

ČO AK BOLI MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie komunikovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk): Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, +421 /2/ 3231 3214, statny.dozor@pdp.gov.sk

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame, alebo spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky, alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov je potrebný pre kúpno-predajný vzťah. Ak sa rozhodnete, že vaše osobné údaje nám poskytnúť nechcete, môžete tak spraviť. Následne však nebudeme schopný vašu prípadnú požiadavku o nákupe zrealizovať.

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Spoločnosť pod obchodným menom “Mgr. Stanislava Maráková, DiS.art.” s IČO: 41057830, ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov sídli v Banskej Bystrici.

Mgr. Stanislava Maráková, DiS.art., Kráľovohoľská 3, 974 11 Banská Bystrica
Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici, číslo  340-19414.Kontaktovať nás môžete aj formou e-mailu: admin@najednotku.sk