Spread the love

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpy rezervácie vzdelávacej on-line hodiny hry na husliach (ďalej len „Kúpa rezervácie“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a Kupujúcim.
 2. Poskytovateľom výučby a predávajúcim je: (ďalej len „Poskytovateľ“/„Predávajúci“):
  Mgr. Stanislava Maráková DiS. art.
  Sídlo: Kráľovohoľská 3, 97411 Banská Bystrica
  IČO: 41057830
  DIČ: 1030285223
  Poskytovateľ poskytuje Vzdelávaciu službu v oblasti: Vyučovanie v odbore umenia – hra na husliach (ďalej len „Vzdelávacia služba“).
 3. Užívateľ je fyzická či právnická osoba (ďalej len „Užívateľ“/„Kupujúci“) ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania Vzdelávacej služby Poskytovateľa, ktorú si kúpila na stránkach musical.preferably.eu.
  Užívateľ má záujem o poskytnutie Vzdelávacej služby pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou. Zaplatením Vzdelávacej služby Kupujúci súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami. Kupujúci musí pri nákupnom procese presne a pravdivo uviesť emailovú adresu, prípadne iné kontaktné údaje.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Predmetom Vzdelávacej služby je právo Užívateľa k on-line vyučovacej hodine hry na husliach, prostredníctvom elektronickej komunikácie (ďalej len „on-line hodina”).
 2. Rozsah Vzdelávacej služby: 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút.
 3. Kúpením rezervácie on-line hodiny získava Užívateľ právo na objednanú rezerváciu on-line hodiny Poskytovateľa za účelom svojho osobného vzdelávania a rozvoja.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľ a Užívateľa

 1. Poskytovateľ má povinnosť poslať e-mailom Používateľovi správu o potvrdení rezervácie časového termínu on-line hodiny.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Užívateľovi odborné vyučovanie počas celého trvania on-line hodiny. Poskytovateľ odporúča študijný materiál, ale nie je povinný Užívateľovi študijný materiál zabezpečiť a poskytnúť.
 3. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť on-line vyučovaciu hodinu, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Užívateľa.
 4. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacej hodiny. Za vymeškanú hodinu nepatrí Užívateľovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny on-line hodiny, alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny on-line hodiny.
 5. Užívateľ je povinný uhradiť cenu rezervácie on-line hodiny stanovenú na webovej stránke Poskytovateľa, a to bezhotovostne (tj. Buď na základe priamej platby platobnou kartou, alebo bankovým prevodom).
 6. Užívateľ má právo využívať Vzdelávaciu službu objednanej on-line hodiny.
 7. Užívateľ sa bude snažiť úspešne napredovať vo vzdelávaní.
 8. Užívateľ je povinný otestovať pred uhradením platby za Vzdelávaciu službu, funkčnosť vlastného technického vybavenia (husle, sláčik, elektronické zariadenie – počítač, notebook,..) ktoré bude používať počas on-line hodiny a funkčnosť vlastného internetového pripojenia. Úhradou platby za rezerváciu on-line hodiny Užívateľ potvrdzuje funkčné vlastné materiálno technické zabezpečenie pre on-line výučbu. Poskytovateľ je oprávnený zamietnuť neskoršiu reklamáciu Užívateľa z tohto dôvodu.
 9. Poskytovateľ má právo predčasne ukončiť bez náhrady prístup Používateľa k on-line hodine za predpokladu, že Užívateľ bude porušovať článok 11 týchto podmienok.
 10. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá článku 11 – Ochrana autorských práv.

IV. Objednávka

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa rezervácie on-line hodiny, a to na webovej stránke Poskytovateľa. Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky on-line hodiny prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa.
 2. Kupujúci je povinný objednávku rezervácie on-line hodiny pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka rezervácie on-line hodiny je právne záväzná a Kupujúcemu a Predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu predmet kúpy Vzdelávaciu službu počas on-line hodiny a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke Poskytovateľa a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň zverejnené na webovej stránke Predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky.

V. Platobné podmienky, daňový doklad

 1. Výška poplatku za absolvovanie on-line hodiny sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke musical.preferably.eu. k dátumu objednania on-line hodiny.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že platobné údaje potrebné k plateniu poplatku budú uchovávané na strane platobnej brány GP webpay.
 3. Daňový doklad vám bude vystavený na základe plne uhradenej ceny. Daňový doklad slúži ako doklad o zakúpení Vzdelávacej služby počas on-line hodiny.

VI. Spôsob a forma platby

 1. Spôsob platby
  a) Platobná metóda je napojená na platobnú bránu spoločnosti GP webpay, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet.
  b) bankovým prevodom cez váš internet banking.

VII. Reklamačný poriadok

 1. Reklamáciu posielajte na e-mailovú adresu reklamacie@preferably.eu. Z vyjadrenia kupujúceho musí vyplývať, v čom spočíva jeho reklamácia. O podanej reklamácii rozhodne Poskytovateľ najneskôr do 30 dní od prijatia, s tým, že Používateľ bude o tom vyrozumený e-mailom.
 2. V prípade nespokojnosti zákazníka so Vzdelávacou službou počas on-line hodiny, má právo zákazník do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od Vzdelávacej služby odstúpiť a získať tak plnú sumu za on-line hodinu naspäť.

VIII. Garancia a vrátenia poplatku

 1. Za svoju Vzdelávaciu službu počas on-line hodiny Poskytovateľ ručí dosiahnutými výbornými výsledkami počas dlhoročnej pedagogickej praxe, zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia poplatku.
 2. Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: reklamacie@preferably.eu s vyhlásením, že od zmluvy odstupuje a s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcu kúpnej cene Vzdelávacej služby on-line hodiny, ktorý Kupujúci podpíše a elektronicky pošle jeho naskenovanú kópiu. Čiastka mu bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia podpísaného dobropisu. Suma bude vrátená späť bankovým prevodom. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia poplatku, nemá nárok na ďalšiu on-line hodinu.

IX. Ochrana autorských práv a dobrého mena Poskytovateľa

 1. Vzdelávanie počas on-line hodiny je autorským dielom Poskytovateľa a ten neposkytuje Používateľovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek cestami elektronickej komunikácie, akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám.
 2. Užívateľ sa zaväzuje nerobiť si záznam on-line hodiny na svoj pevný disk alebo iné off-line, on-line médium určené pre ukladanie digitálnych dát. Všetky ďalšie činnosti podobného charakteru sú v rozpore s prianím Poskytovateľa a týmito zmluvnými podmienkami.
 3. Užívateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám prístup na konferenčný hovor počas trvania svojej prebiehajúcej on-line hodiny.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci zaplatení ceny za Vzdelávaciu službu prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na on-line vzdelávaní. Zároveň Kupujúci súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Užívateľ súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.
 4. Užívateľ rozumie tomu, že všetky informácie poskytované v rámci on-line hodiny Poskytovateľa sú určené výhradne na študijné účely, zvýšenie produktivity a slúžia ako všeobecné odporúčania bez znalosti konkrétnej situácie jednotlivého Užívateľa.
  Poskytovateľ nezodpovedá za spôsob, akým Užívatelia jeho rady aplikujú v praxi, a preto nepreberá zodpovednosť ani za konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov a ich prípadné následky. Pracovný výkon a efektivita práce je zodpovednosťou každého Užívateľa a jedine on sám nesie za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť.
 5. Tieto Podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha elektronicky formou elektronickej pošty (e-mailu).
 7. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňa 26.04.2020

© 2020 On-line Výučba hry na husliach